V souladu s čl. 13 nařízení 2016/679 (GDPR)

Jméno a kontaktní údaje správce:

Mgr. Ing. Hana Krajčíková, advokátka, IČ: 03333698, sídlo: Rozárka 23, Brno, advokátka zapsaná v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod ev. č. 15813, adresa: Rozárka 23, Brno, email: krajcikova@akkrajcikova.cz, tel: +420 732 464 814.

Účel zpracování osobních údajů, kategorie subjektů, kategorie osobních údajů:

Správce zpracovává osobní údaje klientů a třetích osob pro výkon své podnikatelské činnosti, která spočívá zejména v poskytování právních služeb a souvisejícího poradenství a ve výkonu činnosti mediátora.

Osobní údaje jsou zpracovávány pro následující účely:

  1. Plnění smlouvy (smlouvy o poskytování právních služeb, služeb mediátora)
  2. Plnění právních povinností (povinností vyplývajících ze zákona o advokacii a stavovských předpisů, tj. zejména vedení advokátního spisu nebo identifikace podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti, povinností vyplývajících z účetních či daňových právních předpisů, tj. zejména řádné vedení účetnictví a daňové evidence)
  3. Ochrana oprávněného zájmu Správce
  4. Ochrana oprávněného zájmu třetích osob (zejména klientů) v souladu s pravidly upravujícími výkon advokacie
  5. Vyřizování požadavků zaslaných prostřednictvím elektronických formulářů dostupných na internetových stránkách Správce na adrese www.akkrajcikova.cz

Správce zpracovává následující osobní údaje dle účelu zpracování:

• Jméno a příjmení – Plnění smlouvy, Plnění právních povinností, Ochrana oprávněného zájmu Správce, Vyřizování požadavků zaslaných prostřednictvím elektronických formulářů
• Kontaktní adresa – Plnění smlouvy, Plnění právních povinností, Ochrana oprávněného zájmu Správce, Vyřizování požadavků zaslaných prostřednictvím elektronických formulářů
• E-mail – Plnění smlouvy, Plnění právních povinností, Ochrana oprávněného zájmu Správce, Vyřizování požadavků zaslaných prostřednictvím elektronických formulářů
• Telefonní číslo – Plnění smlouvy, Plnění právních povinností, Ochrana oprávněného zájmu Správce, Vyřizování požadavků zaslaných prostřednictvím elektronických formulářů
• Bankovní spojení – Plnění smlouvy, Plnění právních povinností, Ochrana oprávněného zájmu Správce
• IČ, DIČ – Plnění smlouvy, Plnění právních povinností, Ochrana oprávněného zájmu Správce
• Rodné číslo – Plnění smlouvy, Plnění právních povinností, Ochrana oprávněného zájmu Správce
• Datum narození – Plnění smlouvy, Plnění právních povinností, Ochrana oprávněného zájmu Správce
• Další informace a údaje týkající se klienta či třetích osob – Plnění smlouvy, Plnění právních povinností, Ochrana oprávněného zájmu Správce, Ochrana oprávněného zájmu třetích osob

Osobní údaje jsou Správcem zpracovávány manuálně.

Osobní údaje jsou získávány:

Klienti: subjekty údajů, soudy, správní úřady
Třetí osoby: klienti, subjekty údajů, soudy a soudní spisy, správní úřady, svědci, znalci, veřejné rejstříky, veřejně přístupné informace (např. internet).

Kategorie příjemců

Správce osobní údaje zpřístupňuje příslušným soudům nebo správním orgánům, a to v souvislosti s výkonem advokacie.
V případech stanovených zvláštními právními předpisy je Správce oprávněn, resp. povinen některé zpracovávané osobní údaje předat orgánům činným v trestním řízení, či jiným státním orgánům.
Zpracovávané osobní údaje nejsou předávány do zahraničí ani nejsou ze zahraničí přístupné.

Předávání osobních údajů:

Osobní údaje nejsou předávány do třetích zemí ani mezinárodním organizacím

Doba zpracování osobních údajů:

Správce zpracovává osobní údaje pouze po nezbytně nutnou dobu, a to podle účelu zpracování osobních údajů následovně:

  • Plnění smlouvy – po dobu trvání smluvního vztahu a po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu.
  • Plnění právních povinností – po dobu stanovenou příslušným právním předpisem.
  • Ochrana oprávněného zájmu Správce nebo třetích osob – maximálně po dobu 3 let od doby počátku zpracování osobních údajů, nestanoví-li zvláštní právní předpisy jinak (např. předpisy upravující výkon advokacie), anebo pokud v odůvodněném případě nevznikne v souvislosti s konkrétním případem potřeba zpracovávat osobní údaje po dobu delší.
  • Vyřizování požadavků zaslaných prostřednictvím elektronických formulářů – po dobu nezbytnou k vyřízení příslušného požadavku.

Práva subjektu údajů:

Subjekt údajů má v souvislosti se zpracováním osobních údajů následující práva:

Právo na přístup k osobním údajům: Subjekt údajů má právo získat od Správce potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat k těmto osobním údajům přístup.

Právo na opravu nepřesných a doplnění neúplných osobních údajů: Subjekt údajů má právo na to, aby Správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování má subjekt údajů právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

Právo na výmaz (tzv. právo být zapomenut): Subjekt údajů má právo na to, aby Správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se daného subjektu údajů týkají, a Správce má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud (i) osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) subjekt údajů vznese námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování osobních údajů, (iii) osobní údaje byly zpracovány protiprávně, nebo (iv) osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Unie nebo České republiky.

Právo na omezení zpracování osobních údajů: Subjekt údajů má právo na to, aby správce omezil zpracování osobních údajů.

Právo na přenositelnost údajů: Subjekt údajů má právo získat osobní údaje, které se ho týkají, jež poskytl Správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci.

Právo vznést námitku: Subjekt údajů má z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají. Správce osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Subjekty údajů mohou svoje žádosti/stížnosti pro uplatnění práv popsaných v předcházejících odstavcích uplatnit u Advokátky, zejména zasláním prostřednictvím emailové adresy krajcikova@akkrajcikova.cz či písemně na sídlo advokátní kanceláře.

Dozorovým orgánem na úseku ochrany soukromí a osobních údajů, kde je možné podat stížnost, je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 (www.uoou.cz).

Vzory podání pro uplatnění práva subjektem údajů:

Identifikace Subjektu údajů
Jméno a příjmení: _____________________________________
Datum narození: _____________________________________
Adresa: _____________________________________
Další identifikace (e-mail, telefonní číslo,…): ___________________

Předmět žádosti – Jaké právo chci využít

Právo na přístup

Stačí mi znát typy osobních údajů, které o mě zpracováváte (např. údaje nutné k plnění smlouvy nebo smluv, které jsme společně uzavřeli, nebo monitorování toho, jak využívám zakoupené služby atd.); nebo

Chci znát podrobně všechny osobní údaje, které se mě týkají, a které zpracováváte, ale nepotřebuji obdržet kopie těchto osobních údajů; nebo

Chci znát podrobně všechny osobní údaje, které se mě týkají, a které zpracováváte, a dále žádám o zaslání kopie těchto osobních údajů, a to tímto způsobem:
na následující emailovou adresu: ________; nebo
na následující adresu: ________.

Právo na opravu

Přeji si opravit/doplnit následující osobní údaje: ________________________
Aktuální hodnota osobních údajů je: ________________________

Právo na výmaz

Přeji si, abyste o mně dále nezpracovávali následující osobní údaje __________________________ a vymazali je z vašich systémů.

Právo na omezení zpracování

(popište, jaké zpracování si přejete omezit, případně uveďte, kterých osobních údajů se má omezení týkat)
Přeji si, abyste omezili následující zpracování _________________________ (popis zpracování, které si přejete omezit) mých osobních údajů ________________________ (kterých osobních údajů se má omezení týkat).

Právo na přenositelnost

Žádám o přenos těchto/všech osobních údajů, které o mě zpracováváte, ________________, v následujícím formátu ____.
Osobní údaje přeneste mně na následující emailovou adresu:
NEBO
Přeneste osobní údaje přímo následujícímu novému správci:
Jméno správce: ________________
Adresa správce: _______________
Email správce: _______________
Telefon správce: _______________

Právo vznést námitku proti zpracování

Vznáším námitku proti následujícímu zpracování mých osobních údajů: ___________________
Pokud žádáte o výmaz/omezení zpracování a uznáme oprávněnost Vaší žádosti, budeme o výmazu/změně/omezení zpracování osobních údajů informovat všechny příjemce, kterým byly Vaše osobní údaje zpřístupněny, s výjimkou případů, kdy by to bylo nemožné nebo by to vyžadovalo nepřiměřené úsilí. Máte zájem o informaci o takových příjemcích osobních údajů? (ANO/NE)

Důvod žádosti
Pokud žádáte o výkon práva na výmaz, práva na omezení zpracování nebo práva vznést námitku, uveďte, prosím, zdůvodnění Vaší žádosti. Pokud tak neučiníte, nemůže být žádosti vyhověno.